روند دریافت گواهینامه ایزو ISO

شرایط اخذ و دریافت گواهینامه های ایزو

روند دریافت گواهینامه ایزو روند دریافت گواهینامه ایزو ISO و نحوه اخذ گواهینامه ایزو سوال غالب متقاضیان اخذ ایزو هست. ارتباط با مرکز سیستم کاران گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستند. اما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان دریافت […]