سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ( Customer Relationship Management )

  سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ( Customer Relationship Management ) سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM به‌معنی مدیریت رفتارهای تجاری بامشتریان ودرنهایت دستیابی به‌موفقیت درهر موقعیت شغلی‌است. تکنولوژیهای زیادی درقالب سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ارائه شده‌اند اما سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM تنهایک تکنولوژی نیست بلکه‌فرآیندی برای‌بازاریابی قوی‌، ‌جمع آوری […]