اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ISO 10001

گواهینامه ISO10001

گواهینامه ایزو 10001 ( گواهینامه ISO10001 ) گواهینامه ISO 10001 ( مدرک ایزو10001 ) به جهت طراحی ، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها ثبت و صدور میگردد. البته باید دانست سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها یک […]

سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ( Customer Relationship Management )

  سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ( Customer Relationship Management ) سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM به‌معنی مدیریت رفتارهای تجاری بامشتریان ودرنهایت دستیابی به‌موفقیت درهر موقعیت شغلی‌است. تکنولوژیهای زیادی درقالب سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ارائه شده‌اند اما سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM تنهایک تکنولوژی نیست بلکه‌فرآیندی برای‌بازاریابی قوی‌، ‌جمع آوری […]