استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟

 استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟ استاندارد سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری منتشر شد؟ گواهینامه ISO37001 ایزو 37001 ، گواهینامه استاندارد مبارزه بارشوه خواری آیا راه حل نهایی مبارزه بارشوه خواری هست؟ علیرغم قوانین ملی بیشمار و توافقات بین المللی درمورد مبارزه بارشوه خواری همچنان پدیده شوم رشوه خواری را درجوامع می […]