شرایط اخذ گرید پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

  شرایط اخذ گرید پیمانکاری شرایط اخذ گرید پیمانکاری و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری درسطح کشور فرایندی متشکل از ارائه مدارک و رعایت کردن ضوابط موجود در سطح قانون و استاندارد بین المللی هست وباید شرکتهای متقاضی بااین شرایط و ضوابط پایبند باشندتا بتوانند درکشور فعالیت کنند. درداخل کشور بسیاری ازپروژه های بزرگ و […]