شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها

شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها

  شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها شرایط خاصی نمیباشد مگراینکه اخذ ایزو 9001 ازطریق مراجع iaf صورت گیردکه یک نهاد بین المللی اعتبار دهی متشکل ازچندین کشور میباشدو گواهینامه های صادر شده توسط سازمان IAF دارای اعتبار بین المللی هستند. گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان […]