شرکتهای ممیزی ایزو ISO

تمدید گواهینامه ایزو

شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهایی هستندکه وظیفه ممیزی گواهی ایزو رابر عهده دارند. نهادهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو شخصی رابعنوان ممیز جهت ممیزی میفرستندبه شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO تاآنها رامورد ممیزی قرار دهد. شخص ممیز تمامی امکانات شرکت متقاضی رابررسی میکند. و عدم انطباقها رادرون تمامی فرآیندها بررسی میکند. سپس […]