استخدام ممیز ایزو

استخدام ممیز ایزو

استخدام ممیز ایزو استخدام ممیز ایزو و ممیزین یا همان کارشناسان ایزو، استخدام کارشناسان و بازرسانی هستند که وظیفه آنها بررسی میزان تطبیق استانداردها هست. کارشان اعلام میزان تطبیق استانداردهای مجموعه یا شرکت با انواع استانداردهای توسط سازمان ایزو میباشد. همینطور چک کردن هرساله مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو جهت بررسی استمرار وجود و رعایت استانداردهای […]

شرکتهای ممیزی ایزو ISO

تمدید گواهینامه ایزو

 شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهایی هستند که وظیفه ممیزی گواهی ایزو را بر عهده دارند. نهادهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو شخصی را بعنوان ممیز جهت ممیزی میفرستند به شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO تا آنها را مورد ممیزی قرار دهد. شخص ممیز تمامی امکانات شرکت متقاضی را بررسی میکند. با اجرای […]

لیست شرکت های صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکت های صادر کننده ایزو لیست شرکت های صادر کننده ایزو مورد درخواست خیلی از کاربران هست. آیا شما در عرصه استانداردهای ایزو تازه وارد هستید؟ شما میخواهید درک خود را از روند دریافت ایزو بهبود بخشید؟ تمایل دارید آگاهی خودرا نسبت فرایند استاندارد سازی گسترش دهید؟ بامطالعه متن زیر میتوانید درک درستی از […]

enemad-logo