لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار

نامه دوماهه اداره کار

لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار سوال مهم غالب متقاضیان این گواهینامه هست. اخذ گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار بعنوان یک مدرک ضروری و لازم برای سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد. طبق الحاقیه هئیت وزیران در سال ۱۳۹۷ مصوب گردید. […]