کنترل مستندات چیست؟

نمونه مستندات ایزو

کنترل مستندات چیست؟ سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل مستندات چیست؟ بخاطر الگو برداری جهت کنترل مستندات شرکتشان است. کنترل مستندات Documentation Control مهمترین بخش استاندارد ISO 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت است. سازمانها بایستی اطمینان حاصل کنند که بر اسناد خود هنگام ایجاد و هنگام بروز رسانی آنها کنترل دارند. در عین حال از […]

enemad-logo