دستورالعمل ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان

دستورالعمل ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان

دستورالعمل ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان دستورالعمل ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان به شرح و تفسیر چون و چرای مدیریت مشتریان میپردازد. روش اجرایی ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان از لحظه اولین ارتباط با شرکت تا رسیدن به نتیجه نهایی را در برمیگیرد. کاربرد آئین نامه ثبت و پیگیری مشتریان / کارفرمایان […]

enemad-logo