نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

روش اجرایی گزارش حوادث و اتفاقات خطرناک

نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک مستند نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک یکی از اسناد مهم در مجموعه مستندات HSE محسوب می گردد. هدف از تدوین این سند، تشریح چگونگی انجام گزارشات و انجام تحلیلهای مربوطه است. اصول گزارش دهی بمنظور مدیریت دانش و بهینه سازی […]

enemad-logo