لیست گواهینامه های ایزو

لیست ایزوها

. لیست گواهینامه های ایزو لیست گواهینامه های ایزو بسیار متعدد هست. و تعداد بسیاری از گواهی نامه های ایزو وجود دارد که در سازمان جهانی استاندارد ایزو تهیه و تدوین شد. ایزو الزامات و استانداردهای مورد نیاز سازمانهاست که درون سازمان جهانی ایزو تهیه میگردد. سازمان جهانی ایزو در ژنو سوئیس میباشد. و استانداردها […]