متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن […]

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان) دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان) در بازار امروز که رقابت غوغا می کند و مشتری حرف اول را میزند بسیار حائز اهمیت هست. اکثر شرکتها و سازمانها برای مستحکم کردن جایگاه خود در بازار نیاز به جذب مشتریان جدید دارند اما حفظ مشتریان مهمتر از جذب مشتریان جدید […]

متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ISO 10002:2014 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ( ISO10002:2014 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان پیاده سازی استانداردهای مدیریتی مانند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و بسیاری استانداردهای مدیریتی دیگر باعث ایجاد نظامندی و سیستماتیک شدن سازمان میشود امابااین […]