متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ( ISO/IEC27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات متن انگلیسی استاندارد ISO27001:2013 الزامات و نیازمندیهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رابیان میکند. نام کامل ایزو 27001 ، ISO/IEC 27001:2013 ( تکنولوژی اطلاعات – تکنیکهای امنیت – سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات – نیازمندیهای بین المللی ) است زیرا متن استاندارد […]

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد  ISO/IEC27001:2013   ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات متن فارسی استاندارد ایزو   27001:2013 الزامات  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات راتشریح میکند. درعصر فناوری اطلاعات امروز ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هرمجموعه ایی است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات […]