متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن […]

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO31000:2009 ) سیستم مدیریت ریسک

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ( ISO31000:2009 سیستم مدیریت ریسک استاندارد مدیریت ریسک درسازمان استاندارد جهانی ISO باشماره ISO31000 ودرسازمان استاندارد ملی ایران باشماره 13245 شناخته میشود. ایزو 31000 یک چارچوب کلی برای مدیریت ریسک درتمام یابخشی ازسازمان ارائه میدهد. استاندارد مدیریت ریسک یا ایزو 31000 فرایندی جدااز فرایندهای سازمان نیست […]