متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت)

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت) استاندارد ایزو 9001:2008 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 میباشد. اولین ویرایش ودر حقیقت نسخه اول استاندارد ISO9001 درسال 1987 انتشار یافت. جهت گیری کلی نسخه استاندارد ISO9001:1987 ایزو 9001 ویرایش 1987کنترل کیفیتی بود. یعنی ایجاد سیستمی جهت کنترل […]

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت ) متن انگلیسی چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 درسال 2008انتشار یافت. متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 الزامات و ویژگیهای سیستم مدیریت کیفیت رابرای سازمانها تشریح میکند. تمام الزامات استاندارد ISO 9001:2008 عمومی بوده و طوری طراحی شده تابرای تمامی سازمانها صرفنظر از نوع ، […]