متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان استانداردISO10004:2012 خطوط راهنمایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان میباشد. استاندارد ISO 10004:2012 برمشتریان خارجی سازمان متمرکز است. مشتریان سازمان میتوانند داخلی یاخارجی باشند. مشتریان داخلی همانا کارکنان و مشتریان خارجی همان مصرف کنندگان نهایی محصولات سازمان هستند. […]