متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ( ISO/IEC27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات متن انگلیسی استاندارد ISO27001:2013 الزامات و نیازمندیهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رابیان میکند. نام کامل ایزو 27001 ، ISO/IEC 27001:2013 ( تکنولوژی اطلاعات – تکنیکهای امنیت – سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات – نیازمندیهای بین المللی ) است زیرا متن استاندارد […]