گواهینامه ISO 29001

گواهینامه ISO 29001

گواهینامه ISO 29001 اخذ دریافت گواهینامه ISO 29001 برای شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت زیادی دارد. گواهینامه ISO 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطرح است. ایزو 29001 شباهت زیادی با ایزو 9001 شباهت دارد. چون پایه و اساس ISO 29001 بر مبنای سیستم مدیریت […]

متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن […]

enemad-logo