متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت ) متن انگلیسی چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 درسال 2008انتشار یافت. متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 الزامات و ویژگیهای سیستم مدیریت کیفیت رابرای سازمانها تشریح میکند. تمام الزامات استاندارد ISO 9001:2008 عمومی بوده و طوری طراحی شده تابرای تمامی سازمانها صرفنظر از نوع ، […]