متن استاندارد ایزو ISO

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط کمیته فنی مربوطه خوددر ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن استاندارد ایزو  ISO همواره درحال […]