متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 مورد نیاز اکثر شرکتها می باشد. جهت توانمند سازی کارکنان و پرسنل شاغل در هر مجموعه، نیاز به یکسری الزامات است. عنوان دقیق این استاندارد به شرح زیر است: مدیریت کیفیت – خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان الزامات استاندارد ISO 10015 مستقل […]

enemad-logo