متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 )  سیستم مدیریت زیست محیطی دومین ویرایش ایزو 14001 درسال 2004 انتشار یافت. جدید ترین ویرایش iso14001 درسال 2015 منتشر شده است. استاندارد iso14001 الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی رابیان میکند. الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی یاالزامات استاندارد iso14001:2004 دربردارنده اصولی استکه رعایتش منجربه کاهش […]