متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO31000:2009 ) سیستم مدیریت ریسک

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ( ISO31000:2009 سیستم مدیریت ریسک استاندارد مدیریت ریسک درسازمان استاندارد جهانی ISO باشماره ISO31000 ودرسازمان استاندارد ملی ایران باشماره 13245 شناخته میشود. ایزو 31000 یک چارچوب کلی برای مدیریت ریسک درتمام یابخشی ازسازمان ارائه میدهد. استاندارد مدیریت ریسک یا ایزو 31000 فرایندی جدااز فرایندهای سازمان نیست […]