گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار گواهی صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار ویا رتبه شرکتهای خدماتی با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت میباشد. جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار بایستی تنها ازطریق اداره کار استان مربوطه و استان زندگی شرکت متقاضی درج شده درون اساسنامه اقدام شود. گواهی صلاحیت اداره […]