سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه راگویند.همواره مدیران ، صاحبان صنایع ، کارشناسان HSE ، کارفرمایان به‌جستجو درزمینه گواهینامه IMS میپردازند. IMS مخفف Integrated Management System میباشد. زمانیکه‌مجموعه ای سه سیستم مدیریتی کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت رابه‌طور همزمان و یکپارچه اجرایی نماید میگوییم سیسیتم مدیریت یکپارچه رادر سازمان […]