مراحل گرفتن ایزو 9001 – گواهینامه ISO 9001

مراحل گرفتن ایزو 9001 - گواهینامه ISO 9001

مراحل گرفتن ایزو 9001 – گواهینامه ISO 9001 مراحل گرفتن ایزو 9001 چیست؟ ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد یکی ازپرکاربردترین انواع استاندارد مورد نیاز متقاضیان اخذ ودریافت گواهینامه ایزو هست علی الخصوص زمانیکه میخواهند توی مناقصه شرکت کنند و اصولا ایزو 9001 اساسیترین و مهمترین گواهینامه […]

شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها

شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها

  شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها شرایط دریافت ایزو 9001 برای شرکتها شرایط خاصی نمیباشد مگراینکه اخذ ایزو 9001 ازطریق مراجع iaf صورت گیردکه یک نهاد بین المللی اعتبار دهی متشکل ازچندین کشور میباشدو گواهینامه های صادر شده توسط سازمان IAF دارای اعتبار بین المللی هستند. گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان […]