ایزو 9001 ، شرح ارائه خدمات مشاوره و آموزش سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 9001 ، شرح ارائه خدمات مشاوره و آموزش سیستم مدیریت کیفیت شرح ارائه خدمات مشاوره و آموزش سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و طراحي مستندات بجهت فرآیندها. تدوين ويا بازنگري سيستم كنترل اسناد و مدارک . تعيين ماتريس ارتباط فرآيندها و بندهاي استاندارد.تدوين فرآيندهاي سازمان شامل نقشه فرآيندها و شاخص هاي پايش و اندازه […]