دلیل تمدید نکردن مراقبتی ایزو چیست؟

مراحل تمدید ایزو

دلیل تمدید نکردن مراقبتی ایزو چیست؟ دلیل تمدید نکردن مراقبتی ایزو چیست؟ تمدید سالیانه ایزو هر ساله ضروریست. صدور گواهینامه های ایزو توسط مراجع خصوصی یا مراجع تحت اعتبار IAF انجام میشود. این مراجع انواع گواهینامه های ایزو مانند  ISO 9001، ISO 14001 ، ISO 45001 ، HSE ، IMS ، ISO 22000 ، ISO […]