دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون

دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون

دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون دستور العمل کدگذاری مدون در استاندارد ISO9001:2015 ذکر گردیده است. دستورالعمل کد گذاری مدون ، بابت حصول اطمینان از شناسایی اطلاعات مدون سیستمهای مدیریتی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون در رابطه با نحوه کدگذاری فرم ها ، دستورالعملها ، روشهای اجرایی ، خط مشی ، نظامنامه ، […]

enemad-logo