نمونه شعار کیفیتی

نمونه شعار کیفیت

نمونه شعار کیفیتی گواهینامه ایزو و مقوله فرهنگ سازی سیستم مدیریت کیفیت باعث شده تامدیران و کارگزاران سیستمهای مدیریتی با تهیه و تدوین شعارهای مختلف درزمینه کیفیت ، تفکر و فرهنگ کیفیت را در اذهان کارکنان خود نهادینه کنند. لذا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالت آموزش و اطلاع رسانی خود […]

enemad-logo