نظام پیشنهادات S.S

نظام پیشنهادات S.S

نظام پیشنهاداتS.S  ( Suggestion system ) نیروی انسانی مهمترین منابع اساسی و اصلی هر سازمان و شرکتی هست. بهبود رویکرد و پیشرفت شرکت و سازمان و موسسه بدست نیروی انسانی کارآمد و توانمند فکری هست. بایستی توانمندی و قدرت ذهنی و فکری درون سازمان بکار گرفته شود. این سرمایه ( تفکرات و ذهنیات نیزوی انسانی […]

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان) دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان) در بازار امروز که مشتری حرف اول را در بازار رقابت میزند بسیار حائز اهمیت هست. شرکتها و سازمانها قطعا برای باقی ماندن پر قدرت در بازار رقابت بایستی همواره به دنبال جذب مشتری باشند. می بایستی بصورت مداوم مشتریان جدید را جذب کنند. همچنین […]

enemad-logo