نظام پیشنهادات S.S

نظام پیشنهادات S.S

نظام پیشنهاداتS.S  ( Suggestion system ) نیروی انسانی مهمترین منابع اساسی و اصلی هر سازمان و شرکتی هست. بهبود رویکرد و پیشرفت شرکت و سازمان و موسسه بدست نیروی انسانی کارآمد و توانمند فکری هست. بایستی توانمندی و قدرت ذهنی و فکری درون سازمان بکار گرفته شود. این سرمایه ( تفکرات و ذهنیات نیزوی انسانی […]

enemad-logo