سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم ISMS در واقع وظیفه تداوم امنیت اطلاعات در شرکت یا سازمان را برعهده دارد.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بطور کلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مجموعه ای است از اهداف استراتژی ها و مستندات شناخت و ارزیابی مخاطرات که متناسب با نیاز و زمینه کاری شرکت ها یا سازمانها طراحی و اجرا می گردد. سیستم ISMS در واقع وظیفه تداوم امنیت اطلاعات در شرکت یا سازمان را برعهده دارد. معرفی […]

enemad-logo