رتبه مخابرات

رتبه مخابرات

رتبه مخابرات رتبه مخابرات درزمینه رشته های ارتباطات و مخابرات و فناوری اطلاعات قرار دارد. و سازمانهای مربوطه بابت اینکه بتوانند دراین زمینه از درجه رتبه بهتری برخوردار گردند باید در زمینه فناوری از اگاهی لازم برخوردار بوده باشند. گرید مخابرات ازعدد 1 تاعدد 5 میباشدکه سازمانهای درگیر کشور براساس میزان کارکردهای خاص خودمیتوانند رتبه […]