اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخواست غالب متقاضیان اخذ گواهینامه ایمنی میباشد. دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از نهاد اداره کار یا وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران کار سختی هست. اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران طاقت فرسا و دارای پیچیدگیهای خاص خودش هست. […]

راهنمای دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی کار

راهنمای دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران راهنمای دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار مورد توجه اکثر پیمانکاران اجرایی است. پیمانکاران طبق قوانین جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دریافت کنند. مرجع صدور گواهی ایمنی اداره کار همان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت […]

گواهینامه HSE صادره از اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهینامهHSE  صادره از اداره کار گواهینامه HSE صادره از اداره کار چیست؟ گواهی نامهHSE به معنای رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست می‌باشد. هنگامی که سازمانی بدنبال طراحی، اجرا، مستند سازی و پیاده سازی اصول ایمنی در کار می‌باشد در واقع قصد دارد گواهینامهHSE را دریافت نماید. حال اگر گواهینامهHSE  از طرف اداره کار […]

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار گواهی صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار ویا رتبه شرکتهای خدماتی با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت میباشد. جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار بایستی تنها ازطریق اداره کار استان مربوطه و استان زندگی شرکت متقاضی درج شده درون اساسنامه اقدام شود. گواهی صلاحیت اداره […]

مجوز اداره کار یا گواهی نامه مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

مجوز اداره کار یا گواهی نامه مجوز اداره کار مجوز اداره کار ویا گواهی نامه مجوز اداره کار و نیزیکی دیگراز مجوزهای موجود در سطح کشور برای بسیاری ازنهادهای متقاضی میباشدکه قصد دریافت همین مجوز رادارا میباشنداین نهادهابرای اینکه بتوانند مدرک مورد نظر راجهت فعالیت خودکسب کنند بایداز چهارچوب اداره کار اگاهی لازم راداشته باشندتا […]