گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف می شود. که فرآیندها ، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. ایزو9001 به هماهنگی و هدایت فعالیتهای یک سازمان برای برآوردن الزامات مشتری و مقررات و […]