اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخواست غالب متقاضیان اخذ گواهینامه ایمنی میباشد. دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از نهاد اداره کار یا وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران کار سختی هست. اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران طاقت فرسا و دارای پیچیدگیهای خاص خودش هست. […]

گواهینامه HSE صادره از اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهینامهHSE  صادره از اداره کار گواهینامه HSE صادره از اداره کار چیست؟ گواهی نامهHSE به معنای رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست می‌باشد. هنگامی که سازمانی بدنبال طراحی، اجرا، مستند سازی و پیاده سازی اصول ایمنی در کار می‌باشد در واقع قصد دارد گواهینامهHSE را دریافت نماید. حال اگر گواهینامهHSE  از طرف اداره کار […]

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی کار

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران به شرح زیر میباشد. دارا بودن تحصیلات مرتبطه دانشگاهی وحداقل لیسانس جهت مدیر عامل و حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره الزامی میباشد. درارتباط باافراد امتیازآور شرکتهای پیمانکار موارد زیر بایستی مدنظر قرار گیرد. […]