کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی کار

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران به شرح زیر میباشد. دارا بودن تحصیلات مرتبطه دانشگاهی وحداقل لیسانس جهت مدیر عامل و حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره الزامی میباشد. درارتباط باافراد امتیازآور شرکتهای پیمانکار موارد زیر بایستی مدنظر قرار گیرد. […]