تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) براساس بخشنامه وزارت علوم، تحت عنوان آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی درآزمونهای ورودی مقاطع بالاتر، دارندگان مدارک تحصیلی معادل و غیررسمی صرفا دردو حالت قابل پذیرش میباشد: الف: ارائه مدرک قبولی درآزمون جامع ودر […]