تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) براساس بخشنامه وزارت علوم، تحت عنوان آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی درآزمونهای ورودی مقاطع بالاتر، دارندگان مدارک تحصیلی معادل و غیررسمی صرفا دردو حالت قابل پذیرش میباشد: الف: ارائه مدرک قبولی درآزمون جامع ودر […]

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تفاوت عمده شان درتفاوت مراجع صدور گواهینامه هاست. البته ماهیت هر کدام ازگواهینامه هانیزبا یکدیگر متفاوت است. گواهی صلاحیت اداره […]

فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران

سایت اصلی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعد از تعریف این دو مبحث کاملا مشخص میگردد. صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی پیمانکاری دو گواهی نامه ای هستند که مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری هست. شرکتهای پیمانکاری جهت اهداف مختلف همچون مناقصات خصوصا نیاز به اخذ این دو گواهی نامه […]