نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نامه دوماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از الزامات شرکت در مناقصات میباشد. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز اساسی سازمان و شرکتها هست. سازمانی که پروژه در جریان ندارد، نمیتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کند. اداره کار فقط یک نامه با اعتبار دو […]

اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ دریافت فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخواست غالب متقاضیان اخذ گواهینامه ایمنی میباشد. دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از نهاد اداره کار یا وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران کار سختی هست. اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران طاقت فرسا و دارای پیچیدگیهای خاص خودش هست. […]

enemad-logo