دستورالعمل ایمنی در انبار

دستورالعمل ایمنی در انبار

دستورالعمل ایمنی در انبار دستورالعمل ایمنی در انبار یکی دیگر از مستندات هست که به سلامت و ایمنی کارکنانی که در انبار کار می کنند و یا کار جابجایی و حمل و نقل کالا را انجام می دهند می پردازد. این دستورالعمل برای واحد انبار کاربردی هست. نظارت آن بر عهده مدیر HSE و اجرای […]

enemad-logo