گواهینامه ارگانیک Organic

گواهینامه ارگانیک

گواهینامه ارگانیک Organic مدرک ارگانیک یا گواهینامه ارگانیک Organic با لفظ لاتین Organic Certificate برای محصولات کشاورزی و دامی بدون استفاده از مواد افزودنی خارجی است. گواهینامه ارگانیک یا گواهینامه اورگانیک یا گواهینامه Organic یک تصدیقی جهت ادعای تولید کننده مواد غذایی گیاهی یا حیوانی عاری از هر گونه افزودنی است. اخذ گواهینامه ارگانیک برای […]

enemad-logo