کنترل سوابق کیفی چیست؟

کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها میگردد

کنترل سوابق کیفی چیست؟ مبحث کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل سوابق کیفی چیست؟ همان اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) است که موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها […]

enemad-logo