گواهینامه ISO 31000

گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000 گواهینامه ایزو 31000 در حوزه مدیریت ریسک بعنوان یک گواهینامه استاندارد معرفی میگردد. سال 2009 اولین بار بود که گواهینامه استاندارد ایزو 31000 منتشر شد که اکثر شرکت ها این گواهینامه را اخذ کردند و در سطح شرکت آن را اجرا کردند. اما در سال 2018 گواهینامه ISO 31000 مورد ویرایش قرار […]

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها اقدامات لازم جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها را تعریف میکند. همچنین روش اجرایی مدیریت ریسک ها و فرصت ها بایستی با در نظر گرفتن بندهای 4 – 1 – درک سازمان و محیط آن و همچنین 4 – 2 – […]

enemad-logo