فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری درحوزه فعالیت و هزینه ها و موارد دیگری میباشدکه ما دراین مقاله بطور کلی هردورتبه پیمانکاری و انفورماتیک راتوضیح و بررسی میکنیم. رتبه پیمانکاری رتبه پیمانکاری شامل رتبه هایی میشودکه یامخصوص پیمانکارانی میباشدکه 100درصد سهام رادارند. ویا آندسته پیمانکاران که 100درصد سهام آنهابه […]

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

 شرایط اخذ رتبه انفورماتیک شرایط اخذ رتبه انفورماتیک چیست؟ رتبه انفورماتیک برای شرکت در مناقصات دولتی است شرکت و سازمان رتبه یا گرید میبایست کسب کند. پایه رتبه 1 تا 7 میباشدو رتبه 7 شروع واولین رتبه و بالاترین رتبه 1 میباشد. رتبه انفورماتیک قابل دریافت برای شرکتهای تازه تاسیس نیز میباشد. گواهینامه انفورماتیک اعتبار […]

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک هزینه اخذ رتبه انفورماتیک مورد سوال شرکتهای فعال درحوزه IT و ICT میباشد و رتبه انفورماتیک بابت شرکتهایی بکار گرفته میشودکه درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. رتبه و گرید انفورماتیک یک سازمان نشان دهنده میزان صلاحیت شرکت بابت انجام فعالیتهای انفورماتیک هست. رتبه مورد نظر درسطح کشور توسط سازمان برنامه و بودجه […]

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ […]

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

  الزامات اخذ رتبه انفورماتیک الزامات اخذ رتبه انفورماتیک جهت سازمانهایی میباشد که درسطح کشور درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. این سازمانها باید از صلاحیت لازم دراین زمینه برخوردار بوده باشند. تابتوانند گرید انفورماتیک رابدست آورند و بر اساسش در کشور فعالیت کنند. شرکتهای انفورماتیکی باید در زمینه انفورماتیک اطلاعات کافی را نیزداشته باشند. تا بتوانند […]

رتبه مخابرات

رتبه مخابرات

رتبه مخابرات رتبه مخابرات درزمینه رشته های ارتباطات و مخابرات و فناوری اطلاعات قرار دارد. و سازمانهای مربوطه بابت اینکه بتوانند دراین زمینه از درجه رتبه بهتری برخوردار گردند باید در زمینه فناوری از اگاهی لازم برخوردار بوده باشند. گرید مخابرات ازعدد 1 تاعدد 5 میباشدکه سازمانهای درگیر کشور براساس میزان کارکردهای خاص خودمیتوانند رتبه […]

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

  نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک درداخل کشوربرای اندسته ازنهادهایی میباشدکه درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکننداین ارگان هابرای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا درکمترین زمان ممکن بدست اورند بهترست بابت مشاوره درابتدا به سازمانهای مشاوره مراجعه کنند و سوالات خاص خودرااز مشاوران موجود دراین نهاد ها بپرسند. وتا حدودی […]