استعلام ایزو

استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

استعلام ایزو استعلام ایزو معانی متفاوتی دارد و امامهمترین معنی استعلام گواهینامه ایزو و مدرک ایزو دریافت شده یعنی بایدتحت هرشرایطی قابلیت استعلام و ریجستری داشته باشد، زیرا زمانی گواهینامه ایزو رامیتوان ارائه داد و بطور کلی تنها زمانی گواهینامه ایزو اعتبار داردکه گواهی ایزو رابتوان استعلام کردو رجیستری کرد و هرگواهینامه ایزو و یا […]