دستورالعمل ایمنی در ریخته گری

دستورالعمل ایمنی در ریخته گری

دستورالعمل ایمنی در ریخته گری نمونه دستورالعمل ایمنی در ریخته گری از آنجا اهمیت دارد که فرآیند ریخته گری با مواد ذوبی یکی از فرآیندهای پرخطر و مستعد حادثه میباشد. طبق آمار، سوختگی ناشی از تماس مواد ذوبی و همچنین تماس گازهای پرخطر بالاترین ریسکهای شناسایی شده در این فرآیند است. این دستورالعمل یکی از […]

enemad-logo