شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک شرایط دریافت رتبه انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک جهت شرکتهای فعال درزمینه IT و ITC کاربرد دارد. شرکتهای فعال حوزه ی انفورماتیک جهت وارد شدنِ بازارهای کاری جدید بایستی رتبه انفورماتیک رابگیرند واز پیش نیازهای شرکتهای متقاضی ورودبه بازار کاری جدید جهت شرکتهای فعال درحوزه IT و ITC میباشد. مرجع صدور رتبه […]

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک هزینه اخذ رتبه انفورماتیک مورد سوال شرکتهای فعال درحوزه IT و ICT میباشد و رتبه انفورماتیک بابت شرکتهایی بکار گرفته میشودکه درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. رتبه و گرید انفورماتیک یک سازمان نشان دهنده میزان صلاحیت شرکت بابت انجام فعالیتهای انفورماتیک هست. رتبه مورد نظر درسطح کشور توسط سازمان برنامه و بودجه […]

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ […]

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک نحوه دریافت رتبه انفورماتیک و رتبه انفورماتیک درسطح جهان یکی ازشاخصهای سنجش شرکتها درزمینه فعالیتهای انفورماتیک بودست و تمامی شرکتهای متقاضی نیزبرای اینکه بتواننداین رتبه راکسب کنند بایدشرایط و قوانین درست انرا یاد گرفته ودر اجرا کردنش مشکلی نداشته باشند.   رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک بابت شرکتهای انفورماتیک درکشور هست. نهادهای […]