نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو درابتدا مارا ملزم میکند بدانیم گواهی ایزو چیست؟ ایزو یک موسسه بین المللی استاندارد سازیست واز چندین نهاد ملی استاندارد تشکیل شدست تعداداین نهادها تقریباًبه ۱۴۰ نهاد میرسدکه هرکدام ازیک کشور میباشد. سازمان غیردولتی دراوایل سال ۱۹۴۷ میلادی تاسیس شدست. وظیفه سازمان نیزافزایش و توسعه […]